ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ME ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, του πρώτου αγγλόφωνου Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου, διοργανώνει:

Σεμινάριο 200 ωρών εξ αποστάσεως, εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης σε θέματα γενικής γεωργίας, εγκατάστασης και διαχείρισης καλλιεργειών

Το σεμινάριο προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα.

Σκοπός προγράμματος

Στο συγκεκριμένο σεμινάριο βασικός σκοπός είναι η πλήρης ενημέρωση, βήμα προς βήμα, με απλό και κατανοητό λόγο, πάνω σε θέματα που αφορούν την εγκατάσταση μιας καλλιέργειας…

Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν το θεωρητικό υπόβαθρο αλλά κυρίως θα λάβουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις προκειμένου να επιτύχουν στην πορεία τους (επαγγελματική ή ερασιτεχνική) στη γεωργική παραγωγή.

Αναγκαιότητα και περιγραφή του προγράμματος:

Στη σημερινή εποχή, την εποχή της κρίσης και του έντονου προβληματισμού για το μέλλον, πολύς κόσμος στρέφεται στον πρωτογενή τομέα. Ωστόσο, αν δεν γίνει με το σωστό σχεδιασμό, η επένδυση στον πρωτογενή τομέα μπορεί να μην φέρει καρπούς και να οδηγηθεί κανείς στο να χάσει χρήματα και χρόνο, στην απογοήτευση και στην εγκατάλειψη αυτής της προσπάθειας. Επομένως, η επιλογή και διαχείριση της καλλιέργειας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια απλή υπόθεση αλλά σαν κάτι σύνθετο. Προτού πάρει κάποιος τις σχετικές αποφάσεις, είναι απαραίτητο να λάβει υπόψη του τις απαιτήσεις της εκάστοτε καλλιέργειας, τα νέα επιστημονικά δεδομένα καθώς και τις ανάγκες και επιταγές της αγοράς. Στο παρόν σεμινάριο συνδυάζεται η γνώση με την εφαρμογή, η επιστήμη με την εμπειρία, η καινοτομία με τις ανάγκες της αγοράς, με βασικό σκοπό τα επιτυχή αποτελέσματα.

Το Σεμινάριο απευθύνεται

 • σε επαγγελματίες και νέους αγρότες
 • σε ερασιτέχνες αγρότες (π.χ. δεύτερο εισόδημα, χόμπι, αστικοί λαχανόκηποι)
 • σε κηπουρούς, κηποτέχνες και εργάτες γης
 • σε εργαζομένους του γεωτεχνικού κλάδου
 • σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να καταρτισθεί στον τομέα της γεωργίας

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με το πέρας του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι…

 • Θα είναι σε θέση να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την επιτυχή εγκατάσταση μίας καλλιέργειας
 • Θα είναι ικανοί να αναγνωρίζουν την αξία της εδαφικής ανάλυσης και της ανάλυσης νερού και να ακολουθούν τα αναγκαία βήματα προκειμένου να ενισχύσουν και να διατηρήσουν τη γονιμότητα στο έδαφος τους και να παρέχουν την κατάλληλη άρδευση
 • Θα είναι ικανοί να εφαρμόζουν τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών και ασθενειών στις καλλιέργειές τους καθώς και τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης της ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα προϊόντα φυτοπροστασίας προκειμένου να μειώσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας
 • Θα είναι ικανοί να αναγνωρίζουν την αξία επιλογής υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού
 • Θα αποκτήσουν επικαιροποιημένες γνώσεις για τις νέες καλλιέργειες, τις απαιτήσεις τους και τις προοπτικές τους
 • Θα είναι σε θέση να κρίνουν ποια καλλιέργεια είναι κατάλληλη για τη δική τους γεωργική εκμετάλλευση με βάση όλες τις παραμέτρους που εξετάζονται στο σεμινάριο
 • Θα είναι σε θέση να ακολουθούν τις απαιτούμενες ενέργειες για τη σωστή χρήση των γεωργικών φαρμάκων και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας
 • Θα είναι σε θέση να αναζητούν ενημέρωση σε γεωργικά θέματα

Διάρκεια και μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος

Το πρόγραμμα διαρκεί 2 μήνες και πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με μεθόδους σύγχρονης (ώρες 16) και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (ώρες 184)…

Συνοπτικά, για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν

 • 8 εβδομαδιαίες τηλεδιασκέψεις διάρκειας 2 ωρών η κάθε μία (κάθε Τετάρτη 18:30-20:30 )
 • 1 γραπτή εργασία με αντικείμενο τη μελέτη για την εγκατάσταση και τη διαχείριση μιας καλλιέργειας που θα επιλέξει ο κάθε συμμετέχων
 • εξέταση των συμμετεχόντων στο τέλος του προγράμματος σε ηλεκτρονικό περιβάλλον με την τεχνική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής

Περιεχόμενο Σπουδών – Θεματικές Ενότητες

Αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο σπουδών και τις θεματικές ενότητες…

1. Εισαγωγή – Η επιχειρηματικότητα στη γεωργία (20 ώρες)

1.1. Εισαγωγή για το σεμινάριο, παρουσίαση πλατφόρμας και τρόπων αλληλεπίδρασης εκπαιδευόμενων – εκπαιδευτών

1.2. Η ιστορία του πρωτογενή τομέα – τότε και σήμερα, ποιες οι ανάγκες του σημερινού ανθρώπου, ποιες οι ανάγκες του σημερινού αγρότη;

1.3. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον πρωτογενή τομέα: υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, η σημασία της καινοτομίας, καινοτόμοι τρόποι προώθησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή επιχειρηματικού σχεδίου

2. Γονιμότητα του εδάφους (25 ώρες)

2.1. Εδαφολογικές απαιτήσεις καλλιεργειών, προσδιορισμός των αναγκών των φυτών σε θρεπτικά στοιχεία, οδηγίες για συλλογή εδαφικών δειγμάτων για εδαφολογική ανάλυση, εφαρμογή μεθόδων για άμεσο και επιτόπιο προσδιορισμό εδαφικών παραμέτρων

2.2. Άμεσοι τρόποι αναγνώρισης έλλειψης θρεπτικών στοιχείων και τοξικοτήτων στο φυτό μέσα από την παρατήρηση, σημασία του ελέγχου των επιπέδων των θρεπτικών στοιχείων στα φυτά, μέθοδοι ελέγχου θρεπτικών στοιχείων στους φυτικούς ιστούς

2.3. Μέθοδοι εφαρμογής λίπανσης, προσδιορισμός ποσότητας λίπανσης, υπολογισμός λιπαντικών μονάδων

2.4. Προετοιμασία εδάφους πριν την καλλιέργεια, νέες εφαρμογές συστημάτων κατεργασίας εδάφους, συστήματα μειωμένης κατεργασίας

3. Άρδευση καλλιεργειών (25 ώρες)

3.1. Ανάγκες των φυτών σε νερό, μελέτες περίπτωσης για καλλιέργειες με διαφορετικές ανάγκες σε νερό

3.2. Έλεγχος ποιότητας του νερού άρδευσης, γενικοί κανόνες και σχεδιασμός προγράμματος δειγματοληψίας νερού

3.3. Εφαρμογή των βασικών αρχών άρδευσης, κριτήρια επιλογής κατάλληλου συστήματος άρδευσης, σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες για την αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού

4. Πολλαπλασιασμός των φυτών (30 ώρες)

4.1. Εισαγωγή στους τρόπους πολλαπλασιασμού των φυτών (βιολογία, αγενής και εγγενής πολλαπλασιασμός)

4.2. Επιλογή πολλαπλασιαστικού υλικού, πιστοποιημένο π/υ και σημασία της διαθεσιμότητας και χρήσης του

4.3. Υβρίδια, εμβολιασμός.

5. Ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιέργειας (30 ώρες)

5.1. Βασικές Αρχές Ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών και ασθενειών- Πρόληψη- Παρακολούθηση – Επέμβαση

5.2. Ολοκληρωμένη διαχείριση ανθεκτικότητας στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα – Πρόληψη ανάπτυξης ανθεκτικότητας

5.3. Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας

5.4. Πιστοποιήσεις- πρότυπα (αντίστοιχα για ολοκληρωμένη διαχείριση και βιολογική γεωργία)

6. Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες – Ανάθεση εργασιών (30 ώρες)

6.1. Αναφορά στις νέες εναλλακτικές καλλιέργειες, μελέτες περίπτωσης για εναλλακτικές καλλιέργειες, παραδείγματα εφαρμογής νέων εναλλακτικών καλλιεργειών με θετικά/αρνητικά αποτελέσματα

6.2. Ανάληψη εργασιών με αντικείμενο τη μελέτη για την εγκατάσταση και τη διαχείριση μιας καλλιέργειας που θα επιλέξει ο κάθε συμμετέχων (30 ώρες)

7. Προστασία ανθρώπου και περιβάλλοντος από τα γεωργικά φάρμακα (30 ώρες)

7.1. Προστασία περιβάλλοντος και φυσικών πόρων

7.2. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, κίνδυνοι από την ύπαρξη παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέθοδοι αναγνώρισης τέτοιων προϊόντων

7.3. Υγιεινή και ασφάλεια στον αγρό, ποιοι παράγοντες την επηρεάζουν;

8. Παρουσίαση των εργασιών – Ανατροφοδότηση – Συμπεράσματα (10 ώρες)

Προτεινόμενο ύψος συνδρομής:

Το ύψος συνδρομής ανέρχεται στα 390€ με 2 ισόποσες δόσεις, μία στην αρχή και μία στο μέσο του προγράμματος

Για κατόχους κάρτας ανεργίας και για φοιτητές το ύψος συνδρομής ανέρχεται στα 230€ με 2 ισόποσες δόσεις

Για ΑΜΕΑ το ύψος συνδρομής ανέρχεται στα 230€ με 2 ισόποσες δόσεις

Δικαιολογητικά αίτησης συμμετοχής:

Αίτηση ηλεκτρονικά στο: www…..

Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων ή προκαταβολής

Περίοδος αιτήσεων:

Εγγραφές έως και 06/04/2018

Έναρξη σεμιναρίου 09/05/2018

Τρόπος & τόπος υποβολής δικαιολογητικών:

Με το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται:

Βεβαίωση Επιμόρφωσης σεμιναρίου με τίτλο: «Περιβαλλοντικές Μελέτες και τεχνικές αποκατάστασης περιβάλλοντος». H βεβαίωση αντιστοιχεί σε οκτώ (8) πιστωτικές μονάδες ECTS.

Παρακολούθηση με έκπτωση 50% άλλου επιμορφωτικού εξ αποστάσεως σεμιναρίου διά βίου μάθησης, το οποίο προσφέρεται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.