GDPR: Σεμινάρια Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων/Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, ως Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο και ως Κέντρο Διά Βίου Εκπαίδευσης, διοργανώνει:

Σεμινάριο 135 ωρών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης σε θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, με δυνατότητα εξ αποστάσεως ή δια ζώσης παρακολούθησης στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας.

Σκοπός προγράμματος

Να προσφέρει στους/στις επιμορφούμενους/ες πλήρη ενημέρωση για το θεσμικό πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ και την εφαρμογή του σε συγκεκριμένα πεδία δραστηριοτήτων.

Αναγκαιότητα και περιγραφή του προγράμματος

Η διαρκής ανάπτυξη προωθημένων τεχνολογιών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στις κοινωνίες της εποχής μας, οι κύριες λειτουργίες των οποίων εξαρτώνται πλέον από τη διευρυμένη διαχείριση της Πληροφορίας, έχει συνοδευτεί από την εμφάνιση κινδύνων για την ιδιωτική ζωή. Τους κινδύνους αυτούς αντιμετωπίζει o Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – General Data Protection Regulation-ΓΚΠΔ/GDPR), ο οποίος δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) την 27η Απριλίου 2016. Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο έχουν γενική εφαρμογή, ενώ εφαρμόζονται άμεσα και υποχρεωτικά σε όλα τα κράτη-μέλη, δίχως την υποχρέωση ενσωμάτωσής των στην εθνική νομοθεσία των κρατών-μελών.

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 και αφορά όλους τους υπεύθυνους επεξεργασίας, που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα ανεξάρτητα από το είδος της οικονομικής δραστηριότητας και το μέγεθος των επιχειρήσεων, ενώ, για πρώτη φορά, προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις και για τους εκτελούντες την επεξεργασία. Η χρήση προσωπικών δεδομένων στις οικονομικές συναλλαγές, στις επικοινωνίες, στις υπηρεσίες υγείας, αλλά και στη σύγχρονη έρευνα, προϋποθέτει πλέον ως αναπόσπαστη διάστασή της την ακριβή ενημέρωση για τη νομοθεσία αυτή και τους τρόπους εφαρμογής της. Η ενημέρωση αφορά ιδίως τους επαγγελματίες που, με την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας, του εκτελούντος επεξεργασία ή του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO), εμπλέκονται καθημερινά σε δραστηριότητες χρήσης απλών ή/και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Οι αλλαγές που επιφέρει ο νέος Κανονισμός στη λειτουργία των επιχειρήσεων καθιστούν το θεσμό του DPO υποχρεωτικό ή ενδεδειγμένο κατά περίπτωση και απαιτούν την ειδική γνώση των προσώπων που θα αναλάβουν τα καθήκοντα του DPO. Ως εκ τούτου, κρίνεται επιβεβλημένη η κατάρτιση των ενδιαφερόμενων που θα αναλάβουν καθήκοντα σε οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ως Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων, προκειμένου να αποκτηθεί αλλά και να τεκμηριώνεται η αναγκαία εμπειρογνωσία που απαιτείται από τον ΓΚΠΔ.

Το Σεμινάριο απευθύνεται
 • σε επαγγελματίες που διαχειρίζονται δεδομένα πελατών σε επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής
 • σε επαγγελματίες που διαχειρίζονται δεδομένα πελατών στον τραπεζικό και στον ασφαλιστικό τομέα
 • σε επαγγελματίες υγείας που διαχειρίζονται δεδομένα ασθενών και άλλων ληπτών υπηρεσιών υγείας, σε νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια, στη φαρμακοβιομηχανία κ.λπ.
 • σε ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό που απασχολείται στους τομείς της βιοιατρικής έρευνας, της κοινωνικής έρευνας και της έρευνας στον τομέα της Ψυχολογίας
 • σε ελεύθερους επαγγελματίες στους τομείς της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, Ιατρούς, Δικηγόρους, Ασφαλιστές, Δικαστικούς Λειτουργούς, Νοσηλευτές, Μαίες, Κοινωνικούς λειτουργούς, Ψυχολόγους,
 • σε ενδιαφερόμενους να ειδικευθούν ως Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officers)
 • σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Σχολών και Τμημάτων, αντίστοιχων με τα παραπάνω αντικείμενα
Μαθησιακά αποτελέσματα

Με το πέρας του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι:

 • Θα κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν την προστασία προσωπικών δεδομένων
 • Θα διακρίνουν τις κύριες κατευθύνσεις του νέου Κανονισμού GDPR, ως προς συγκεκριμένες εφαρμογές επαγγελματικών δραστηριοτήτων
 • Θα αναγνωρίζουν τα δικαιώματα των εμπλεκόμενων προσώπων, τους περιορισμούς αυτών των δικαιωμάτων, καθώς και τους τρόπους διεκδίκησής τους
 • Θα εντοπίζουν τα βασικά ζητήματα της ευθύνης όσων σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, απλών ή ευαίσθητων
 • Θα διακρίνουν μελλοντικές προκλήσεις θεσμικής κάλυψης από την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών διαχείρισης προσωπικών δεδομένων και την ανάδειξη νέων αναγκών προστασίας
Διάρκεια και μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει ένα μήνα και θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως (με δυνατότητα και δια ζώσης παρακολούθησης στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας) με μεθόδους σύγχρονης (ώρες 35) και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (ώρες 100). Συνοπτικά, για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν τηλεδιασκέψεις υποχρεωτικής παρακολούθησης στις παρακάτω ημερομηνίες:

Σάββατο 6 Οκτωβρίου: 10.00-16.00

Κυριακή 7 Οκτωβρίου: 10.00-14.00

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου: 17.00-21.00

Σάββατο 13 Οκτωβρίου: 10.00-16.00

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου: 17.00-21.00

Σάββατο 20 Οκτωβρίου: 10.00-16.00

Κυριακή 21 Οκτωβρίου: 10.00-15.00 (Παρουσίαση Εργασιών)

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα επιμεληθούν και θα παρουσιάσουν στην τελική τηλεδιάσκεψη, 1 γραπτή εργασία με αντικείμενο την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Τέλος, οι συμμετέχοντες θα εξεταστούν στο τέλος του προγράμματος σε ηλεκτρονικό περιβάλλον με την τεχνική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Περιεχόμενο Σπουδών - Θεματικές Ενότητες
 1. Εισαγωγή στο Δίκαιο Προστασίας Δεδομένων (10 ώρες)

        Νομικό Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην ευρωπαϊκή και ελληνική  

        έννομη τάξη.

 1. Παρουσίαση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (15 ώρες)

        Ανάλυση των βασικών αρχών και των καθηκόντων που θεσπίζει ο Γενικός Κανονισμός για την

        Προστασία Δεδομένων.

        Βασικές έννοιες: Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO), Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Data

        Controller), Εκτελών Επεξεργασία (Data Processor)

 1. Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO) (15 ώρες)

       Ορισμός – Ρόλος – Υποχρεώσεις – Αρμοδιότητες – Ανεξαρτησία – Σχέση με Εποπτικές Αρχές –

       Κυρώσεις.

 1. Δικαιώματα και Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων (10 ώρες)

       Ενημέρωση, δικαίωμα στη «λήθη», δικαίωμα εναντίωσης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα

       περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων,

      έννοια συγκατάθεσης, άρση συγκατάθεσης

 1. Διαδικασία Συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR Compliance). (10 ώρες)

        Δημιουργία αρχείου των δραστηριοτήτων επεξεργασίας κατά τον Κανονισμό.

 1. Ασφάλεια Πληροφοριών και Δεδομένων (Information Security). (10 ώρες)
 1. Διαχείριση κινδύνου (Risk Management) και Εκτίμηση αντικτύπου (PIA – Privacy Impact Assessment) (10 ώρες)

       Τεχνικές ασφαλείας και κρυπτογράφησης

      Διαχείριση περιπτώσεων παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Data Breach) –

       H περίπτωση των Big Data.

 1. Προσωπικά δεδομένα και Οικονομία (10 ώρες)

       Εφαρμογές σε τραπεζικές, ασφαλιστικές κ.λπ. συναλλαγές

       Ζητήματα ευθύνης

 1. Προσωπικά δεδομένα και Κοινωνία της Πληροφορίας (10 ώρες)

        Ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο

        Ο υπό διαμόρφωση Κανονισμός  e-Privacy 

        Ζητήματα ευθύνης

 1. Προσωπικά δεδομένα στην Υγεία (10 ώρες)

        Ιατρικό απόρρητο και προσωπικά δεδομένα

        Ευθύνη ιατρών και επαγγελματιών Υγείας

 1. Προσωπικά δεδομένα στην Έρευνα (10 ώρες)

        Βασική έρευνα

        Εφαρμοσμένη έρευνα

 1. Πρακτική εξάσκηση και ασκήσεις (case studies). (15 ώρες)

             Συζήτηση με τους διδάσκοντες και σχολιασμός των εργασιών – Περίληψη

Εισηγητές σεμιναρίου

Επιστημ. Υπεύθυνοι: Λ. Μήτρου – Τ. Βιδάλης

Κόστος:

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 790€

Για κατόχους κάρτας ανεργίας και για φοιτητές το κόστος ανέρχεται στα 540€

Για ΑΜΕΑ το κόστος ανέρχεται στα 540€

Για μέλη δικηγορικών συλλόγων το κόστος ανέρχεται στα 540€

Για φοιτητές και απόφοιτους του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας το κόστος ανέρχεται στα 440€

Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής:

 • Απλή φωτοτυπία ταυτότητας
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων ή προκαταβολής
Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης

Σημαντικές ημερομηνίες:

 • Παράταση εγγραφών έως και 03/10/2018
 • Έναρξη σεμιναρίου 06/10/2018

Επικοινωνία:

Με το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται:

 • Βεβαίωση Επιμόρφωσης σεμιναρίου με τίτλο: «GDPR: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων». Η βεβαίωση αντιστοιχεί σε δύο (2) πιστωτικές μονάδες ECTS.