Βασικές και Σύγχρονες Γνώσεις Διδακτικής της Βιολογίας

Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα με πιστωτικές μονάδες ECTS

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, του πρώτου αγγλόφωνου Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου, διοργανώνει:

Σεμινάριο 200 ωρών εξ αποστάσεως, εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης σε θέματα Διδακτικής της Βιολογίας.

Το σεμινάριο προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα και οι επιμορφούμενοι/ες μπορούν να παρακολουθήσουν διά ζώσης τις τηλεδιασκέψεις παρευρισκόμενοι/ες στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Σκοπός προγράμματος

Να προσφέρει στους/στις επιμορφούμενους/ες βασικές και σύγχρονες γνώσεις Διδακτικής της Βιολογίας καθώς και την απαιτούμενη κατάρτιση για την εφαρμογή  των γνώσεων αυτών σε δομές τυπικής (π.χ. σχολικής) και άτυπης εκπαίδευσης. Στους/στις επιμορφούμενους/ες προσφέρονται ακόμη γνώσεις, οι οποίες αξιολογούνται στο πλαίσιο των εξετάσεων του ΕΟΠΠΕΠ για την απόκτηση πιστοποιητικού διδακτικής επάρκειας στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Αναγκαιότητα και περιγραφή του προγράμματος

Ο μετασχηματισμός της βιολογικής γνώσης σε αντικείμενο διδασκαλίας προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση την εκπαιδευτική/διδακτική επάρκεια των διδασκόντων. Η επάρκεια όμως αυτή παραμένει ακόμη ζητούμενο. Πολλοί από τους καθηγητές Βιολογίας δεν έχουν διδαχθεί ποτέ μαθήματα σχετικά με τη Διδακτική της Βιολογίας κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών τους σπουδών, ενώ και στην όποια παρακολούθηση σχετικών επιμορφωτικών σεμιναρίων έχουν συμμετάσχει, αυτή έχει κυρίως λάβει χώρα στο πλαίσιο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών όπου την πρωτοκαθεδρία έχει η Διδακτική της επιστήμης της Φυσικής. Αυτό σημαίνει ότι οι καθηγητές μπορεί να έχουν έρθει σε επαφή με σύγχρονα διδακτικά μοντέλα διδασκαλίας και το πως αυτά εφαρμόζονται στην σχολική επιστήμη της Φυσικής αλλά αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στο να προσαρμόσουν τα μοντέλα αυτά στην διδασκαλία της Βιολογίας. Υπάρχουν βέβαια και νέοι καθηγητές ή πτυχιούχοι Βιολογίας που έχουν διδαχθεί μαθήματα σχετικά με τη Διδακτική της Βιολογίας κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών τους σπουδών. Τα μαθήματα όμως αυτά συνεχίζουν να κατέχουν μια υποβαθμισμένη θέση στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των Βιολογικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων καθώς η γνωστική τους εμβέλεια είναι περιορισμένη, ο ακαδημαϊκός χρόνος που δαπανάται γι’αυτά είναι λιγοστός, δεν πλαισιώνονται από παρεμφερή μαθήματα κ.λ.π.
Το παρόν σεμινάριο έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει με τη διδακτική επάρκεια των Bιολόγων διδασκόντων εστιάζοντας τόσο στις νεότερες εξελίξεις στο χώρο της Διδακτικής της Βιολογίας όσο και σε μια πολλαπλότητα θεμάτων όπως η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, η ολόπλευρη ανάπτυξη του επιστημονικού αλφαβητισμού, η χρήση εποικοδομητικών μοντέλων διδασκαλίας, ο σχεδιασμός (μικρο)διδασκαλιών και ο τρόπος με τον οποίο σύγχρονες παιδαγωγικές μέθοδοι μπορεί να αναβαθμίσουν τις διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα με μειωμένο ενδιαφέρον μαθητών, χαμηλές μαθησιακές επιδόσεις και παραβατικές συμπεριφορές. Αυτό που εδώ έχει σημασία είναι ότι η παρουσίαση όλων αυτών των ζητημάτων γίνεται μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, μελέτες περίπτωσης και πρότυπες διδασκαλίες. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται σε κεντρικό στοιχείο του σεμιναρίου η δυνατότητα εφαρμογής της παρεχόμενης γνώσης από τους/τις επιμορφούμενους/ες καθώς και η κριτική διαφοροποίηση της επιστημονικά ενημερωμένης διδασκαλίας της Βιολογίας από το πως η Βιολογία διδάσκεται σήμερα σε δομές τυπικής (Ελληνικά Γυμνάσια και Λύκεια) και άτυπης εκπαίδευσης.

Το Σεμινάριο απευθύνεται
 • σε εν ενεργεία και μελλοντικούς καθηγητές Βιολογίας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • σε στελέχη Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. συμβούλους) που θέλουν να διευρύνουν την κατάρτισή τους σε ζητήματα Διδακτικής της Βιολογίας
 • σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που τους ενδιαφέρει ο επαγγελματικός χώρος της εκπαίδευσης και η διδασκαλία των βιολογικών επιστημών
 • σε νέους και νέες πτυχιούχους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία στη διδασκαλία των βιολογικών επιστημών (στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα συνεργάζεται με Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
 • σε όσους θέλουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ και επιθυμούν να εμβαθύνουν στο ζήτημα του σχεδιασμού και υλοποίησης μικροδιδασκαλιών
Μαθησιακά αποτελέσματα

Με το πέρας του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι

 • Θα είναι ικανοί να προσεγγίζουν επιστημονικά το διδακτικό έργο και να το ασκούν με περισσότερα κίνητρα και μεγαλύτερη απόλαυση
 • Θα είναι ικανοί να εφαρμόζουν σύγχρονα μοντέλα και τεχνικές διδασκαλίας, τα οποία αυξάνουν το ενδιαφέρον των μαθητών και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας
 • Θα είναι ενήμεροι των νεότερων εξελίξεων στο χώρο της Διδακτικής της Βιολογίας και θα μπορούν να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις διδακτικές απαιτήσεις που θέτουν οι μεταβαλλόμενες συνθήκες εκπαίδευσης
 • Θα έχουν πιστοποιημένα επαγγελματικά προσόντα αλλά και γνώσεις οι οποίες απαιτούνται στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ.
Διάρκεια και μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος

Το πρόγραμμα διαρκεί 2 μήνες και πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με μεθόδους  σύγχρονης (ώρες 19) και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (ώρες 181)

Συνοπτικά, για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν

 • 8 εβδομαδιαίες τηλεδιασκέψεις διάρκειας 2 ωρών η κάθε μία (κάθε Τρίτη 19:30 – 21:30) και μια τελική τηλεδιάσκεψη διάρκειας 3 ωρών (σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από τον διδάσκοντα και τους συμμετέχοντες) ,
 • 1 γραπτή εργασία με αντικείμενο το σχεδιασμό και την προετοιμασία μικροδιδασκαλίας 20΄ (αντικείμενο αξιολόγησης εξετάσεων πρακτικού μέρους του ΕΟΠΠΕΠ)
 • παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας κατά τη διάρκεια της τελικής τρίωρης τηλεδιάσκεψης και
 • εξέταση των συμμετεχόντων στο τέλος του προγράμματος σε ηλεκτρονικό περιβάλλον με την τεχνική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Για αναλυτικές πληροφορίες για τη μεθοδολογία υλοποίησης κλικ εδώ →

Περιεχόμενο Σπουδών - Θεματικές Ενότητες

Αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο σπουδών και τις θεματικές ενότητες

 1. Εισαγωγή στη Διδακτική της Βιολογίας (10 ώρες)

1.1. Η διδακτική των φυσικών επιστημών ως επιστήμη: δομικά στοιχεία και βασικοί πυλώνες.

1.2. Τι χρειάζεται να γνωρίζει ένας καθηγητής Βιολογίας για να διδάξει Βιολογία στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

1.3. Η διδακτική της Βιολογίας με παράδειγμα πρότυπης διδασκαλίας: Μετασχηματισμός της ενότητας της  ομοιόστασης (σχολικό βιβλίο Βιολογίας Γ’Λυκείου) σε διδακτικό αντικείμενο με βάση το εποικοδομητικό μοντέλο μάθησης και σύγχρονες πτυχές του επιστημονικού αλφαβητισμού.

 1. Πτυχές του επιστημονικού αλφαβητισμού: Δηλωτική γνώση (31 ώρες)

2.1. Βασικά στοιχεία της επιστημονικής γλώσσας: επιστημονικές προτάσεις και έννοιες. Είδη επιστημονικών προτάσεων και χαρακτηριστικά εννοιών. Εντοπισμός διαφορετικών επιστημονικών προτάσεων και εννοιών σε σχολικά εγχειρίδια βιολογίας.

2.2. Παρουσίαση διδακτικού μοντέλου που εστιάζει στο τι πρέπει να γνωρίζει ένας μαθητής για να αποφανθούμε ότι κατανοεί μια βιολογική έννοια. Εφαρμογές του μοντέλου σε διαφορετικές βιολογικές έννοιες.

2.3. Διδακτικά εργαλεία διάγνωσης του τρόπου κατανόησης των βιολογικών εννοιών από τους μαθητές. Εφαρμογές στη σχολική τάξη και παρουσίαση σχετικής έρευνας σε Έλληνες μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων.

 1. Η φύση της επιστημονικής μεθόδου (20 ώρες)

3.1. Ερευνητικές διαδικασίες, πολλαπλότητα και γνωρίσματα της επιστημονικής μεθόδου: επιστημονική υπόθεση, πρόβλεψη και έλεγχος υποθέσεων.

3.2. Η φύση του πειράματος και η διαδικασία του πειραματικού σχεδιασμού.

3.3. Παρανοήσεις μαθητών και καθηγητών για τη φύση της επιστημονικής μεθόδου.

 1. Πτυχές του επιστημονικού αλφαβητισμού: Διαδικαστική γνώση (20 ώρες)

4.1. Διαδικαστική γνώση και προσδιορισμός σχετικών διδακτικών στόχων με παραδείγματα.

4.2. Μετασχηματισμός της ενότητας «Το DNA είναι το γενετικό υλικό» (σχολικό βιβλίο Βιολογίας Γ’Λυκείου) σε διδακτικό αντικείμενο με στόχο τη διδασκαλία διαδικαστικής γνώσης – Παράδειγμα πρότυπης διδασκαλίας.

4.3. Εισαγωγή στη διερευνητική μάθηση. Χαρακτηριστικά διερευνητικής μάθησης και παραδείγματα εφαρμογής της.

 1. Πτυχές του επιστημονικού αλφαβητισμού: γνώσεις περί φύσης της επιστήμης (20 ώρες)

5.1. Το επιστημονικό πεδίο του NOS (Νature of Science) στο χώρο της διδακτικής των φυσικών επιστημών και η διδασκαλία της φύσης της επιστήμης σε σχολικά περιβάλλοντα.

5.2. Παρανοήσεις μαθητών και καθηγητών για τη φύση της επιστήμης.

 1. Μπορεί ένας καθηγητής Φυσικής να διδάξει την επιστήμη της βιολογίας; (25 ώρες)

6.1. Σύγχρονες διαμάχες για τη διδασκαλία της φύσης της επιστήμης σε σχολικά περιβάλλοντα: NOS (Nature of Science) εναντίον NOTSs (Nature of the Sciences).

6.2. Ιδιαιτερότητες του βιολογικού αντικειμένου και επιστημολογικές διαφορές της σχολικής φυσικής από τη βιολογία.

6.3. Προσδιορισμός των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι καθηγητές Φυσικής στο να διδάξουν τη βιολογία πέραν της ελλιπούς γνώσης του βιολογικού αντικειμένου.

6.4. Οι αντιλήψεις των Ελλήνων Φυσικών και Βιολόγων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη φύση των επιστημών της Φυσικής και της Βιολογίας.

 1. Εποικοδομητικά μοντέλα διδασκαλίας και μικροδιδασκαλίες (40 ώρες).

7.1. Παραδοσιακές και σύγχρονες θεωρίες για τη μάθηση: Μπιχεβιορισμός και εποικοδομητισμός. Συνέπειες για τη διδασκαλία.

7.2. Εποικοδομητικά μοντέλα διδασκαλίας και υλοποίησή τους στη σχολική τάξη.

7.3. Η φύση της μικροδιδασκαλίας. Παραδείγματα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας.

 1. Παιδαγωγικές διαστάσεις της διδακτικής της Βιολογίας (15 ώρες).

8.1. Η διδασκαλία της Βιολογίας σε σχολικά περιβάλλοντα με μειωμένο ενδιαφέρον μαθητών, χαμηλές μαθησιακές επιδόσεις και παραβατικές συμπεριφορές: προβλήματα, τρόποι αντιμετώπισης και προοπτικές.

8.2. Το Γυμνάσιο και Λύκειο του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής ως μελέτη περίπτωσης.

Διδάσκοντες

Δημήτρης Σχίζας, Ακαδημαϊκός συνεργάτης, ΔΙΠΑΕ

Προτεινόμενο ύψος συνδρομής:

Το ύψος συνδρομής ανέρχεται στα 390€ σε 2 ισόποσες δόσεις, μία στην αρχή και μία στο μέσο του προγράμματος

Για κατόχους κάρτας ανεργίας και για φοιτητές το ύψος συνδρομής ανέρχεται στα 230€ σε 2 ισόποσες δόσεις

Για ΑΜΕΑ το ύψος συνδρομής ανέρχεται στα 230€ σε 2 ισόποσες δόσεις

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής:

Αίτηση συμμετοχής στα Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης μπορούν να υποβάλλουν απόφοιτοι ΑΕΙ/AΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου (επιθυμητή αλλά όχι αναγκαία είναι εργασιακή εμπειρία ανάλογη των απαιτήσεων του κάθε προγράμματος). Για την παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται ένα ηλεκτρονικό μέσο (υπολογιστής, tablet ή smartphone) και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Αίτηση ηλεκτρονικά στο:  https://e-services.ihu.edu.gr/registration-form/820/online-form/

Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Σημαντικές ημερομηνίες:

Εγγραφές έως και 06/05/2018

Έναρξη σεμιναρίου 08/05/2018

Επικοινωνία:

Τηλέφωνο: 2310807520

Email: lifelong@ihu.edu.gr

Με το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται:

 • Βεβαίωση Επιμόρφωσης σεμιναρίου με τίτλο: « Βασικές και σύγχρονες γνώσεις διδακτικής της βιολογίας». H βεβαίωση αντιστοιχεί σε οκτώ (8) πιστωτικές μονάδες ECTS.
 • Παρακολούθηση με έκπτωση 50% άλλου επιμορφωτικού σεμιναρίου το οποίο ανήκει στη Σειρά εξ Αποστάσεως Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης Βιολογικές Εφαρμογές και Διδακτική της Βιολογίας.