Ενεργειακή Αξιοποίηση Συστημάτων Βιομάζας

Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα με πιστωτικές μονάδες ECTS

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, ως Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο και ως Κέντρο Διά Βίου Εκπαίδευσης, διοργανώνει:

Σεμινάριο 200 ωρών εξ αποστάσεως, εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης σε θέματα Ενεργειακής Αξιοποίησης Συστημάτων Βιομάζας.

Σκοπός προγράμματος

Να εισάγει και να εξειδικεύσει έννοιες που σχετίζονται με την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας, δίνοντας βαρύτητα στις εγκαταστάσεις. Αναλύονται θέματα πρώτων υλών, σχεδίασης και αδειοδότησης εγκαταστάσεων και οικονομικής αξιολόγησης ειδικά των μεγάλων εγκαταστάσεων.

Αναγκαιότητα και περιγραφή του προγράμματος

Η βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρωτογενής ενέργεια για να καλύψει ανάγκες παραγωγής θερμότητας, ηλεκτρισμού, συνδυασμού αυτών, ακόμη δε και ως καύσιμο στις μεταφορές. Οι πηγές της βιομάζας είναι τα δάση, τα προϊόντα ή παραπροϊόντα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και οργανικά υπολείμματα διαφόρων διεργασιών. Οι τύποι της βιομάζας είναι σέ στερεά μορφή (π.χ. προϊόντα ξύλου), υγρή (π.χ. μετατροπή κυτταρινούχων προϊόντων σε βιοκαύσιμα) και αέρια (π.χ. βιοαέριο από αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών αποβλήτων).

Η συχνότερα απαντώμενη μετατροπή της βιομάζας σε θερμότητα ή και ηλεκτρισμό είναι καύση. Το ενδιαφέρον είναι η καύση της βιομάζας σε συνδυασμό με συμβατικά καύσιμα (π.χ. λιγνίτης στην παρούσα μελέτη), καθώς με τον τρόπο αυτό αφενός μεν αντικαθίστανται συμβατικά καύσιμα, αφετέρου ενισχύεται η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα.

Η Ευρώπη ενισχύει ιδιαίτερα την χρήση βιομάζας, θέτοντας στόχους υψηλούς όπως έχουν αποτυπωθεί σε σειρά προτάσεων, που έχουν ενσωματωθεί στην συνέχεια στο ενεργειακό σύστημα τουλάχιστον των χωρών της ΕΕ. Έτσι με την έκδοση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2009/28/ΕΚ, υποχρέωσε όλα τα κράτη-μέλη να θέσουν εθνικούς ενδεικτικούς στόχους για την κατανάλωση ενέργειας, η οποία θα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Τα κράτη-μέλη προχώρησαν σε νομοθετικές διατάξεις και ρυθμίσεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παραπάνω οδηγία. Ακολούθησε περίοδος αξιολόγησης των στόχων των κρατών μελών, στόχων  εισαγωγής των ΑΠΕ στο εθνικό σύστημα κάθε χώρας,  λαμβάνοντας υπόψη ακόμα και τυχόν σενάρια μείωσης της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, ως αποτέλεσμα νέων κρατικών μέτρων. Η διαδικασία αυτή έχει σαν στόχο το 2020, η Ευρώπη των 27 να έχει ενσωματώσει στο ενεργειακό σύστημα κατά 20% τις ΑΠΕ, να έχει επιτύχει 20% εξοικονόμηση ενέργειας και να μειώσει τις εκπομπές κατά 20% σε σχέση με το 1990. Οι στόχοι αυτοί αναφέρονται και ως 20-20-20 αποτελούν δε μέσα μεγέθη για την ΕΕ, διαφοροποιούμενα από χώρα σε χώρα.

Από την ανωτέρω νομοθετική διαδικασία, η χρήση της βιομάζας αναμένεται:

 • να διπλασιασθεί  κατά το 2020 σε σχέση με το 2008, με αυξητική τάση έως τριπλασιασμού το 2050, για την παραγωγή θερμότητας, ακόμη και με μείωση της απαιτούμενης θερμότητας λόγω των έργων εξοικονόμησης ενέργειας
 • ότι θα  υπάρξει μεγάλη αύξηση της χρήσης της, για παραγωγή ηλεκτρισμού

Για να ενισχυθεί δε η προώθηση της βιομάζας:

 • Τροποποιείται η ΚΑΠ ώστε να συμπεριλάβει θέματα βιομάζας
 • Ενισχύεται η έννοια της αειφόρου γεωργίας
 • Δημιουργείται νέα στρατηγική για τα δάση
 • Ενισχύεται η νομοθεσία με τροποποίηση της οδηγίας 2009/28, νέα οδηγία για τις εκπομπές, αναμόρφωση των προτύπων για την βιομάζα και αναπτύσσοντας μη δεσμευτικά κριτήρια για την αειφορία βιομάζας και βιοαέριου.

Για να υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω απαιτείται να υπάρχει ενημέρωση και γνώση τόσο στους μηχανικούς όσο και στους επενδυτές ανάλογων έργων, είτε του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα.

Το Σεμινάριο απευθύνεται
 • Σε μηχανικούς που θέλουν να ασχοληθούν με θέματα εγκαταστάσεων βιομάζας.
 • Σε στελέχη τραπεζών και ιδρυμάτων που χρηματοδοτούν ανάλογα έργα
 • Σε επιχειρηματίες που θέλουν να ασχοληθούν με επενδύσεις σε θέματα βιομάζας
 • Σε μελετητές που εμπλέκονται στη διαδικασία εκπόνησης ανάλογων περιβαλλοντικών μελετών και έκδοσης αδειών.
 • Σε εργαζομένους των δημόσιων υπηρεσιών, φορέων και ΟΤΑ που εμπλέκονται στην αδειοδότηση έργων βιομάζας.
Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι επιμορφούμενοι/ες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν θέματα που άπτονται των έργων της βιομάζας.
 • Να διαθέτουν γνώσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν σε επενδύσεις που σχετίζονται με την βιομάζα.
 • Να μπορούν να προτείνουν εφαρμογές βιομάζας σε ΟΤΑ.
 • Να μπορούν να αξιολογήσουν μια επένδυση με όρους τεχνικούς και οικονομικούς.
Διάρκεια και μεθοδολογία

Το πρόγραμμα διαρκεί 2 μήνες και πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με μεθόδους σύγχρονης (ώρες 24) και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (ώρες 176)

Συνοπτικά, για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν

 • 8 εβδομαδιαίες τηλεδιασκέψεις διάρκειας 3 ωρών η κάθε μία (κάθε Τετάρτη 18:30 – 21:30).
 • Εκπόνηση γραπτής εργασίας από ομάδες συμμετεχόντων που θα αφορά στην τεχνικοοικονομική αξιολόγηση έργων βιομάζας.
 • Εξέταση των συμμετεχόντων στο τέλος του προγράμματος σε ηλεκτρονικό περιβάλλον με την τεχνική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.
Θεματικές Ενότητες
 1. Εισαγωγή – Έννοιες – Νομοθετικό πλαίσιο (20 ώρες)
  1. Πράσινη και λευκή βίβλος
  2. Οδηγίες σχετικές με ΑΠΕ
  3. Ελληνική νομοθεσία
 2. Μίγμα ΑΠΕ και βιομάζα (20 ώρες)
  1. Εξέλιξη των ΑΠΕ σε παγκόσμιο επίπεδο και στην ΕΕ
  2. Εξέλιξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα
  3. Συστήματα βιομάζας και ΑΠΕ
  4. Εφαρμογές βιομάζας στην ΕΕ και στην Ελλάδα
 3. Βασικά στοιχεία έργων βιομάζας και πρώτες ύλες (25 ώρες)
  1. Βιομάζα και παραγωγή θερμότητας σε οικιακή κλίμακα
  2. Βιομάζα και παραγωγή θερμότητας σε μεγάλη κλίμακα
  3. Βιομάζα για ηλεκτροπαραγωγή
  4. Κατηγορίες και προέλευση πρώτων υλών
  5. Διαθεσιμότητα
  6. Παράγοντες που επηρεάζουν την χρήση βιομάζας
 4. Περιγραφή εγκαταστάσεων βιομάζας οικιακής κλίμακας (20 ώρες)
  1. Λέβητες και καύσιμα
  2. Επιλογή λεβήτων
  3. Πιστοποιήσεις λεβήτων και καυσίμων
 5. Περιγραφή σταθμών βιομάζας μεγάλης κλίμακας (35 ώρες)
  1. Συστήματα συλλογής και αποθήκευσης
  2. Συστήματα καύσης
  3. Βοηθητικές εγκαταστάσεις
  4. Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής
  5. Συστήματα απορρύπανσης και μείωσης εκπομπών
 6. Παράμετροι σχεδίασης σταθμών βιομάζας (25 ώρες)
 7. Οικονομική ανάλυση έργων βιομάζας μεγάλης κλίμακας (35 ώρες)
  1. Παράμετροι που επηρεάζουν το κόστος εγκατάστασης
  2. Παράμετροι που επηρεάζουν το κόστος λειτουργίας
  3. Οικονομική απόδοση εγκαταστάσεων
 8. Διαδικασία αδειοδότησης έργων βιομάζας μεγάλης κλίμακας (20 ώρες)
Εισηγητής σεμιναρίου

Σωτήρης Ψημμένος (PDF), Μηχανολόγος Μηχανικός, CEO της εταιρίας Alteren A.E.

Προτεινόμενο ύψος συνδρομής:

Το ύψος συνδρομής ανέρχεται στο ποσό των 390€, το οποίο καταβάλλεται στην αρχή του προγράμματος.

Για κατόχους κάρτας ανεργίας και για φοιτητές το ύψος συνδρομής ανέρχεται στα 230€.

Για ΑΜΕΑ το ύψος συνδρομής ανέρχεται στα 230€.

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής:

Αίτηση συμμετοχής στα Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης μπορούν να υποβάλλουν απόφοιτοι ΑΕΙ/AΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου (επιθυμητή αλλά όχι αναγκαία είναι εργασιακή εμπειρία ανάλογη των απαιτήσεων του κάθε προγράμματος). Για την παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται ένα ηλεκτρονικό μέσο (υπολογιστής, tablet ή smartphone) και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης

Σημαντικές ημερομηνίες:

Εγγραφές έως και 28/09/2018

Έναρξη σεμιναρίου 03/10/2018

Επικοινωνία:

Τηλέφωνο: 2310807520

Email: lifelong@ihu.edu.gr

Με το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται:

 • Βεβαίωση Επιμόρφωσης σεμιναρίου με τίτλο: «Ενεργειακή Αξιοποίηση Συστημάτων Βιομάζας». H βεβαίωση αντιστοιχεί σε οκτώ (8) πιστωτικές μονάδες ECTS.
 • Παρακολούθηση με έκπτωση 50% άλλου επιμορφωτικού εξ αποστάσεως σεμιναρίου το οποίο προσφέρεται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης.