GDPR: Σεμινάρια Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων/Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, ως Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο και ως Κέντρο Διά Βίου Εκπαίδευσης, διοργανώνει:

Σεμινάριο 80 ωρών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης σε θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, με δυνατότητα εξ αποστάσεως ή δια ζώσης παρακολούθησης στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας.

Σκοπός προγράμματος

Να προσφέρει στους/στις επιμορφούμενους/ες πλήρη ενημέρωση για το θεσμικό πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ και την εφαρμογή του σε συγκεκριμένα πεδία δραστηριοτήτων.

Αναγκαιότητα και περιγραφή του προγράμματος

Η διαρκής ανάπτυξη προωθημένων τεχνολογιών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στις κοινωνίες της εποχής μας, οι κύριες λειτουργίες των οποίων εξαρτώνται πλέον από τη διευρυμένη διαχείριση της Πληροφορίας, έχει συνοδευτεί από την εμφάνιση κινδύνων για την ιδιωτική ζωή. Τους κινδύνους αυτούς αντιμετωπίζει o Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – General Data Protection Regulation-ΓΚΠΔ/GDPR), ο οποίος δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) την 27η Απριλίου 2016. Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο έχουν γενική εφαρμογή, ενώ εφαρμόζονται άμεσα και υποχρεωτικά σε όλα τα κράτη-μέλη, δίχως την υποχρέωση ενσωμάτωσής των στην εθνική νομοθεσία των κρατών-μελών.

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 και αφορά όλους τους υπεύθυνους επεξεργασίας, που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα ανεξάρτητα από το είδος της οικονομικής δραστηριότητας και το μέγεθος των επιχειρήσεων, ενώ, για πρώτη φορά, προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις και για τους εκτελούντες την επεξεργασία. Η χρήση προσωπικών δεδομένων στις οικονομικές συναλλαγές, στις επικοινωνίες, στις υπηρεσίες υγείας, αλλά και στη σύγχρονη έρευνα, προϋποθέτει πλέον ως αναπόσπαστη διάστασή της την ακριβή ενημέρωση για τη νομοθεσία αυτή και τους τρόπους εφαρμογής της. Η ενημέρωση αφορά ιδίως τους επαγγελματίες που, με την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας, του εκτελούντος επεξεργασία ή του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO), εμπλέκονται καθημερινά σε δραστηριότητες χρήσης απλών ή/και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Οι αλλαγές που επιφέρει ο νέος Κανονισμός στη λειτουργία των επιχειρήσεων καθιστούν το θεσμό του DPO υποχρεωτικό ή ενδεδειγμένο κατά περίπτωση και απαιτούν την ειδική γνώση των προσώπων που θα αναλάβουν τα καθήκοντα του DPO. Ως εκ τούτου, κρίνεται επιβεβλημένη η κατάρτιση των ενδιαφερόμενων που θα αναλάβουν καθήκοντα σε οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ως Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων, προκειμένου να αποκτηθεί αλλά και να τεκμηριώνεται η αναγκαία εμπειρογνωσία που απαιτείται από τον ΓΚΠΔ.

Το Σεμινάριο απευθύνεται
 • σε επαγγελματίες που διαχειρίζονται δεδομένα πελατών σε επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής
 • σε επαγγελματίες που διαχειρίζονται δεδομένα πελατών στον τραπεζικό και στον ασφαλιστικό τομέα
 • σε επαγγελματίες υγείας που διαχειρίζονται δεδομένα ασθενών και άλλων ληπτών υπηρεσιών υγείας, σε νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια, στη φαρμακοβιομηχανία κ.λπ.
 • σε ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό που απασχολείται στους τομείς της βιοιατρικής έρευνας, της κοινωνικής έρευνας και της έρευνας στον τομέα της Ψυχολογίας
 • σε ελεύθερους επαγγελματίες στους τομείς της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, Ιατρούς, Δικηγόρους, Ασφαλιστές, Δικαστικούς Λειτουργούς, Νοσηλευτές, Μαίες, Κοινωνικούς λειτουργούς, Ψυχολόγους,
 • σε ενδιαφερόμενους να ειδικευθούν ως Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officers)
 • σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Σχολών και Τμημάτων, αντίστοιχων με τα παραπάνω αντικείμενα
Μαθησιακά αποτελέσματα

Με το πέρας του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι:

 • Θα κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν την προστασία προσωπικών δεδομένων
 • Θα διακρίνουν τις κύριες κατευθύνσεις του νέου Κανονισμού GDPR, ως προς συγκεκριμένες εφαρμογές επαγγελματικών δραστηριοτήτων
 • Θα αναγνωρίζουν τα δικαιώματα των εμπλεκόμενων προσώπων, τους περιορισμούς αυτών των δικαιωμάτων, καθώς και τους τρόπους διεκδίκησής τους
 • Θα εντοπίζουν τα βασικά ζητήματα της ευθύνης όσων σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, απλών ή ευαίσθητων
 • Θα διακρίνουν μελλοντικές προκλήσεις θεσμικής κάλυψης από την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών διαχείρισης προσωπικών δεδομένων και την ανάδειξη νέων αναγκών προστασίας
Διάρκεια και μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος

Το πρόγραμμα διαρκεί 1 μήνα και θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως (με δυνατότητα και δια ζώσης παρακολούθησης στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας) με μεθόδους σύγχρονης (ώρες 18) και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (ώρες 62). Το Πρόγραμμα αρχίζει την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019. Συνοπτικά:

o Θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω τηλεδιασκέψεις, με τη χρήση του software zoom.

Μάθημα

Ημέρες και Ώρες

Διδάσκων

Εισαγωγή στο Δίκαιο Προστασίας Δεδομένων

03/04 – 17.00-19.00

Καθ. Λ. Μήτρου

Παρουσίαση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

03/04 – 19.00-21.00

Καθ. Λ. Μήτρου

Συμμόρφωση με το γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (GDPR compliance) και ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων – DPO

06/04 – 11.00-13.00

Δρ. Δ. Κουκιάδης

Προσωπικά δεδομένα στις εργασιακές/ασφαλιστικές σχέσεις

06/04 – 13.00-15.00

Δρ. Δ. Κουκιάδης

Ασφάλεια πληροφοριών και δεδομένων

07/04 – 11.00-13.00

Επ. Καθ. Μ. Καρύδα

Προσωπικά δεδομένα και οικονομία

07/04 – 13.00-15.00

Δρ. Δ. Κουκιάδης

Δικαιώματα και συγκατάθεση του υποκείμενου των δεδομένων

19/04 – 19.00-21.00

Δρ. Τ. Βιδάλης

Προσωπικά δεδομένα στην υγεία και στην έρευνα

20/04 – 11.00-13.00

Δρ. Τ. Βιδάλης

Συζήτηση

20/04 – 13.00-15.00

Όλοι οι διδάσκοντες

 

o Οι τηλεδιασκέψεις θα μαγνητοσκοπούνται και θα γίνονται διαθέσιμες στους συμμετέχοντες μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία έχουν πρόσβαση.

o Περιλαμβάνεται εξέταση των συμμετεχόντων στο τέλος του προγράμματος σε ηλεκτρονικό περιβάλλον με την τεχνική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Παροχές

 • Εκπαιδευτικό υλικό
 • Οι παρουσιάσεις των εισηγητών
 • Οι βιντεοσκοπήσεις των τηλεδιαλέξεων
 • Βεβαίωση Επιμόρφωσης σεμιναρίου με τίτλο: «GDPR: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων». Η βεβαίωση αντιστοιχεί σε δύο (2) πιστωτικές μονάδες ECTS.
Περιεχόμενο Σπουδών - Θεματικές Ενότητες
 1. Εισαγωγή στο Δίκαιο Προστασίας Δεδομένων
 2. Παρουσίαση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679
 3. Συμμόρφωση με τον Κανονισμό και ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO)
 4. Προσωπικά δεδομένα στις εργασιακές/ασφαλιστικές σχέσεις
 5. Ασφάλεια Πληροφοριών και Δεδομένων (Information Security), Διαχείριση κινδύνου (Risk Management) και Εκτίμηση αντικτύπου (PIA – Privacy Impact Assessment)
 6. Προσωπικά δεδομένα και Οικονομία
 7. Δικαιώματα και Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων
 8. Προσωπικά δεδομένα στην Υγεία και στην Έρευνα
 9. Συζήτηση με όλους τους διδάσκοντες
Εισηγητές σεμιναρίου

Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική

Κόστος:

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 490€

Για κατόχους κάρτας ανεργίας και για φοιτητές το κόστος ανέρχεται στα 340€

Για ΑΜΕΑ το κόστος ανέρχεται στα 340€

Για μέλη δικηγορικών συλλόγων το κόστος ανέρχεται στα 340€

Για φοιτητές και απόφοιτους του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας το κόστος ανέρχεται στα 290€

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής:

 • Απλή φωτοτυπία ταυτότητας
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης
 • Περίοδος αιτήσεων:

   Εγγραφές έως και 02/04/2019

   Έναρξη σεμιναρίου 03/04/2019

  *Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία εξ αποστάσεως παρακολούθησης θα σταλούν μέσω email λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Προγράμματος. Παρακαλούμε να ελέγχετε και τον φάκελο των spam email.

Επικοινωνία:

Με το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται:

 • Βεβαίωση Επιμόρφωσης σεμιναρίου με τίτλο: «GDPR: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων». Η βεβαίωση αντιστοιχεί σε δύο (2) πιστωτικές μονάδες ECTS.