Περιβαλλοντικές Μελέτες και Τεχνικές Αποκατάστασης Εδαφών

Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα με πιστωτικές μονάδες ECTS

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, του πρώτου αγγλόφωνου Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου, διοργανώνει:

Σεμινάριο 200 ωρών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης σε θέματα που αφορούν την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Το σεμινάριο προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα και οι επιμορφούμενοι/ες μπορούν να παρακολουθήσουν διά ζώσης τις τηλεδιασκέψεις παρευρισκόμενοι/ες στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Σκοπός προγράμματος

Να προσφέρει στους/στις επιμορφούμενους/ες γνώσεις και δεξιότητες που έχουν να κάνουν με την εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και  Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) καθώς και με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών αποκατάστασης σε χερσαία και υδάτινα περιβάλλοντα που έχουν υποστεί τις αρνητικές επιπτώσεις των ανθρωπογενών παρεμβάσεων.

Αναγκαιότητα και περιγραφή του προγράμματος
 • Είναι πλέον κοινά αποδεχτό ότι τα έργα και οι δραστηριότητες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων και στο φυσικό περιβάλλον. Βασική αρχή εδώ της περιβαλλοντικής πολιτικής που αφορά τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες είναι ότι η πρόληψη είναι προτιμότερη από την επανόρθωση. Στα πλαίσια αυτής της αρχής, η Ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλλει τον προληπτικό έλεγχο των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων). Οι µελέτες εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιλαμβάνουν την διαδικασία προσδιορισµού των πιο σηµαντικών περιβαλλοντικών συνεπειών των ανθρωπογενών έργων, προσδιορίζουν τα προτεινόμενα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης και αποτελούν ένα από τα πιο σηµαντικά εργαλεία για την προστασία και διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.  Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις αναπτυξιακές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εντός προστατευόμενων περιοχών όπως χαρακτηρίζονται βάση νόμου. Σ’ αυτές  τις περιοχές το θεσμικό και νομικό πλαίσιο επιβάλει ακόμα αυστηρότερο πλαίσιο ρύθμισης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, το οποίο καθορίζεται από τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες. Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (Ε.Π.Μ.) και τα Σχέδια Διαχείρισης αποτελούν τα κύρια θεσμοθετημένα εργαλεία ίδρυσης και διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και εκπονούνται πριν από το χαρακτηρισμό των περιοχών αυτών σε προστατευόμενες.

  Οι εξελίξεις γύρω από τις διαδικασίες της περιβαλλοντικής αδειοδότησης καθώς και τις νέες προτεινόμενες τεχνικές για την αποκατάσταση και απορρύπανση των φυσικών πόρων είναι ραγδαίες και σχετίζονται με ένα διευρυνόμενο πεδίο επαγγελματικών δραστηριοτήτων όπου αναδύονται συνεχώς ανάγκες για κατάρτιση και εξειδίκευση. Το σεμινάριο αυτό έρχεται να καλύψει αυτές τις ανάγκες παρέχοντας γνώσεις που αφορούν:

  1. Το θεσμικό, νομικό και διαδικαστικό πλαίσιο εκπόνησης αυτών των μελετών.
  2. Τις νέες τεχνικές αποκατάστασης ερημοποιημένων περιοχών και απορρύπανσης εδαφών και υδάτων.
Το Σεμινάριο απευθύνεται
 • Σε νέους επιχειρηματίες που οι δραστηριότητες τους απαιτούν την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών.
 • Σε μελετητές που εμπλέκονται στη διαδικασία εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών και έκδοσης αδειών.
 • Σε εργαζομένους των δημόσιων υπηρεσιών, φορέων και ΟΤΑ που εμπλέκονται στη διαδικασία έγκρισης των περιβαλλοντικών μελετών και όρων.
 • Σε εργαζομένους φορέων διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Σε κάθε ενδιαφερόμενο πάνω σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι επιμορφούμενοι/ες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν το περιεχόμενο, τη διαδικασία σύνταξης και το ρυθμιστικό πλαίσιο χρήσης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.).
 • Να γνωρίζουν τις διαδικασίες που οδηγούν στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
 • Να παρακολουθούν την τήρηση των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων της επιχείρησης/δραστηριότητας/έργου.
 • Να προτείνουν τεχνικές αποκατάστασης σε χερσαία και υδάτινα συστήματα για την μείωση ή και την εξάλειψη των επιπτώσεων εξαιτίας των ανθρωπογενών παρεμβάσεων.
Διάρκεια και μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος

Το πρόγραμμα διαρκεί 2 μήνες και πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με μεθόδους σύγχρονης (ώρες 16) και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (ώρες 184)

Συνοπτικά, για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν

 • 8 εβδομαδιαίες τηλεδιασκέψεις διάρκειας 2 ωρών η κάθε μία (κάθε Δευτέρα 19:30 – 21:30).
 • Εκπόνηση γραπτής εργασίας με τη μορφή ανάλυσης συγκεκριμένης περίπτωσης (case study) από τον κάθε συμμετέχοντα που θα αφορά είτε Μ.Π.Ε. είτε Ε.Π.Μ.
 • Εξέταση των συμμετεχόντων στο τέλος του προγράμματος σε ηλεκτρονικό περιβάλλον με την τεχνική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Για αναλυτικές πληροφορίες για τη μεθοδολογία υλοποίησης κλικ εδώ →

Περιεχόμενο Σπουδών - Θεματικές Ενότητες

Αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο σπουδών και τις θεματικές ενότητες

1. Εισαγωγικό-Χαρακτηριστικά φυσικού περιβάλλοντος/10 ώρες

1.1. Εμβάθυνση στις βασικές έννοιες του φυσικού περιβάλλοντος ως προστατευόμενο αντικείμενο.

1.2. Δομές, σχέσεις, λειτουργίες και διαδικασίες που αναπτύσσονται εντός των οικοσυστημάτων.

1.3. Προστασία του περιβάλλοντος και οικοσυστημικές υπηρεσίες.

2. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων/Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (1ο μέρος)/40 ώρες

2.1. Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων και διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης με την εκπόνηση Μ.Π.Ε. και την έκδοση Α.Ε.Π.Ο. (Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων).

2.2. Τι είναι οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τι περιλαμβάνουν (περιγραφή έργου και σχετικού νομικού και θεσμικού πλαισίου, ανάλυση επιπτώσεων, διατύπωση λύσεων ή και περιορισμών με τους οποίους το έργο πρέπει να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει).

2.3. Διαδικασία έγκρισης Μ.Π.Ε. και εμπλεκόμενες αρμόδιες υπηρεσίες.

2.4. Ποιοι αναθέτουν και ποιοι εκπονούν τις Μ.Π.Ε. (εμπλεκόμενοι φορείς και κατηγορίες μελετητών).

2.5. Διαδικασία ελέγχου των Μ.Π.Ε. και τα αποτελέσματα τους στο περιβάλλον την οικονομία και την κοινωνία.

2.6. Διαδικασία έκδοσης και περιεχόμενο των Α.Ε.Π.Ο.

3. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων/Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (2ο μέρος)/34 ώρες

3.1. Προδιαγραφές εκπόνησης Μ.Π.Ε.

3.2. Ανάλυση παραδείγματος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

4. Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες/Σχέδια διαχείρισης (1ο μέρος)/25 ώρες

4.1. Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (Ε.Π.Μ.) και τα Σχέδια Διαχείρισης ως τα κύρια θεσμοθετημένα εργαλεία ίδρυσης και διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.

4.2. Περιεχόμενο των Ε.Π.Μ.

4.3. Διαδικασία έκδοσης Σχεδίων Διαχείρισης.

5. Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες/Σχέδια διαχείρισης (2ο μέρος)/25 ώρες

5.1. Προδιαγραφές εκπόνησης Ε.Π.Μ.

5.2. Ανάλυση παραδείγματος Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης.

6. Αποκατάσταση ερημοποιημένων περιοχών/20 ώρες

6.1. Φυσικά χαρακτηριστικά ερημοποιημένων/διαβρωμένων περιοχών.

6.2. Περιγραφή και αποτίμηση της κατάστασης.

6.3. Βασικές αρχές διαχείρισης ερημοποιημένων περιοχών.

6.4. Αποκατάσταση ερημοποιημένων περιοχών.

6.5. Μέθοδοι αποκατάστασης.

7. Απορρύπανση εδαφών/20 ώρες

7.1. Έδαφος και αποκατάσταση.

7.2. Ριζόσφαιρα και απορρύπανση

7.3. Τεχνικές φυτοανάταξης, Τεχνικές απομάκρυνσης οργανικών φορτίων, Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της φυτοανάταξης.

7.4. Εδαφοπανίδα και αποκατάσταση.

7.5. Αποκατάσταση Χ.Υ.Τ.Α.

8. Απορρύπανση υδάτων/10 ώρες

8.1. Παράμετροι προσδιορισμού ρύπανσης υδάτων.

8.2. Μέθοδοι απορρύπανσης επιφανειακών υδάτων.

8.3. Μέθοδοι απορρύπανσης υπόγειων υδάτων.

8.4. Διαχείριση και επεξεργασία λυμάτων.

Προτεινόμενο ύψος συνδρομής:

Το ύψος συνδρομής ανέρχεται στα 390€ σε 2 ισόποσες δόσεις, μία στην αρχή και μία στο μέσο του προγράμματος

Για κατόχους κάρτας ανεργίας και για φοιτητές το ύψος συνδρομής ανέρχεται στα 230€ σε 2 ισόποσες δόσεις

Για ΑΜΕΑ το ύψος συνδρομής ανέρχεται στα 230€ σε 2 ισόποσες δόσεις

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής:

Αίτηση συμμετοχής στα Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης μπορούν να υποβάλλουν απόφοιτοι ΑΕΙ/AΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου (επιθυμητή αλλά όχι αναγκαία είναι εργασιακή εμπειρία ανάλογη των απαιτήσεων του κάθε προγράμματος). Για την παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται ένα ηλεκτρονικό μέσο (υπολογιστής, tablet ή smartphone) και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Αίτηση ηλεκτρονικά στο:  https://e-services.ihu.edu.gr/registration-form/820/online-form/

Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Σημαντικές ημερομηνίες:

Εγγραφές έως και 04/05/2018

Έναρξη σεμιναρίου 07/05/2018

Επικοινωνία:

Τηλέφωνο: 2310807520

Email: lifelong@ihu.edu.gr

Με το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται:

 • Βεβαίωσης Επιμόρφωσης σεμιναρίου με τίτλο: «Περιβαλλοντικές Μελέτες και τεχνικές αποκατάστασης περιβάλλοντος». H βεβαίωση αντιστοιχεί σε οκτώ (8) πιστωτικές μονάδες ECTS.
 • Παρακολούθηση με έκπτωση 50% άλλου επιμορφωτικού σεμιναρίου το οποίο ανήκει στη Σειρά εξ Αποστάσεως Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης Βιολογικές Εφαρμογές και Διδακτική της Βιολογίας.