ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΑΕΚ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, του πρώτου αγγλόφωνου Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου, διοργανώνει:

Σεμινάριο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 28 ωρών σε θέματα που αφορούν την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος μέσω Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

Σκοπός προγράμματος

Οι διδασκόμενοι θα εξοικειωθούν με θέματα που αφορούν τη σύνταξη και χρήση διαφορετικών ειδών περιβαλλοντικών μελετών (Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις) (Ε.Ο.Α.). Στα θέματα αυτά περιλαμβάνονται και σύγχρονες τεχνικές αποκατάστασης του χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος, οι οποίες αποσκοπούν στη μείωση ή και εξάλειψη των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.

Αναγκαιότητα και περιγραφή του προγράμματος

Βασικός πυλώνας της περιβαλλοντικής πολιτικής είναι η αρχή ότι η πρόληψη είναι προτιμότερη από την επανόρθωση.  Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλλει τον προληπτικό έλεγχο των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων και την εκπόνηση σχετικών μελετών (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων). Οι µελέτες αυτές αποτελούν ένα από τα πιο σηµαντικά εργαλεία για την προστασία και διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Προσδιορίζουν τις συνέπειες που έχει η ανθρωπογενής δραστηριότητα για το φυσικό περιβάλλον και καθορίζουν τα προτεινόμενα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις αναπτυξιακές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εντός των προστατευόμενων περιοχών όπως αυτές χαρακτηρίζονται βάση νόμου. Σ’ αυτές τις περιοχές το θεσμικό και νομικό πλαίσιο επιβάλει ακόμα αυστηρότερες ρυθμίσεις, οι οποίες καθορίζονται από Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις. Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες καθώς και τα Σχέδια Διαχείρισης που τις συνοδεύουν αποτελούν τα κύρια θεσμοθετημένα εργαλεία ίδρυσης και διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και εκπονούνται πριν από το χαρακτηρισμό των περιοχών αυτών σε προστατευόμενες. Οι Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις εκπονούνται συμπληρωματικά όταν οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις και οι αναπτυξιακές δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα εντός των ορίων περιοχής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000. Οι μελέτες αυτές στοχεύουν στην ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στα είδη και τους βιολογικούς οργανισμούς.

Οι εξελίξεις γύρω από την περιβαλλοντική αδειοδότηση καθώς και την αποκατάσταση και απορρύπανση των φυσικών πόρων είναι έντονες και σχετίζονται με ένα διευρυνόμενο πεδίο επαγγελματικών δραστηριοτήτων όπου αναδύονται συνεχώς ανάγκες για κατάρτιση και εξειδίκευση. Το σεμινάριο έρχεται να καλύψει αυτές τις ανάγκες περέχοντας γνώσεις που αφορούν:

 1. Το θεσμικό, νομικό και διαδικαστικό πλαίσιο εκπόνησης αυτών των μελετών.
 2. Το περιεχόμενο και τις προδιαγραφές εκπόνησης των μελετών.
 3. Τις νέες τεχνικές αποκατάστασης ερημοποιημένων περιοχών και απορρύπανσης εδαφών και υδάτων.
Το Σεμινάριο απευθύνεται

Tο σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε εργαζόμενο που έχει δικαίωμα επιμόρφωσης μέσω διαδικασιών ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ και πιο συγκεκριμένα:

 • Σε νέους μελετητές που οι δραστηριότητες τους απαιτούν την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών.
 • Σε μελετητές που εμπλέκονται στη διαδικασία ελέγχου περιβαλλοντικών μελετών και έκδοσης αδειών.
 • Σε εργαζομένους των δημόσιων υπηρεσιών, φορέων και ΟΤΑ που εμπλέκονται στη διαδικασία έγκρισης των περιβαλλοντικών μελετών και όρων.
 • Σε εργαζομένους φορέων διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος.
Μαθησιακά αποτελέσματα

Ο/η ενδιαφερόμενος/η με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είναι σε θέση:

 • Να αναγνωρίζει τη σημασία που έχουν τα διαφορετικά είδη περιβαλλοντικών μελετών για τη προστασία του περιβάλλοντος.
 • Να γνωρίζει τις διαδικασίες αδειοδότησης των περιβαλλοντικών έργων και δραστηριοτήτων όπως αυτές προσδιορίζονται από τη σχετική νομοθεσία.
 • Να είναι σε θέση να παρακολουθεί την τήρηση των περιβαλλοντικών ρυθμιστικών κανόνων για την επιχείρηση/δραστηριότητα/έργο και να προβαίνει σε αναδραστικές ενέργειες.
 • Να συντάσσει τα διαφορετικά είδη περιβαλλοντικών μελετών.
 • Να είναι σε θέση να προτείνει τεχνικές αποκατάστασης σε χερσαία και υδάτινα συστήματα ανάλογα με τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις και το είδος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Διάρκεια και μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος

Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος εργαζόμενοι από Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 1 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), όπως ισχύει.

Διαρκεί 2 μήνες και πραγματοποιείται με εξ αποστάσεως διδασκαλία, με μεθόδους σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (ώρες 28). Συνοπτικά, για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν 7 εβδομαδιαίες τηλεδιασκέψεις διάρκειας 4 εκπαιδευτικών (45΄) ωρών η κάθε μία. (κάθε Τρίτη 17:00-21:00).

Περιεχόμενο Σπουδών - Θεματικές Ενότητες

1. Εισαγωγικό-Χαρακτηριστικά φυσικού περιβάλλοντος/2 ώρες

1.1 Εμβάθυνση στις βασικές έννοιες του φυσικού περιβάλλοντος ως προστατευόμενο αντικείμενο.

1.2 Δομές, σχέσεις, λειτουργίες  και διαδικασίες που αναπτύσσονται εντός των οικοσυστημάτων.

1.3 Προστασία του περιβάλλοντος και οικοσυστημικές υπηρεσίες.

2. Οικοσυστημικές υπηρεσίες και οικονομικά περιβάλλοντος/2 ώρες

2.1 Σχέση ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον και την οικονομία.

2.2 Βασικές έννοιες των οικονομικών του περιβάλλοντος.

2.3 Οικονομική και κοινωνική αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών.

2.4 Προστατευόμενες περιοχές ως φυσικό κεφάλαιο.

3. Εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου για το περιβάλλον (1ο μέρος)/2 ώρες

3.1 Η έννοια της βλαπτικότητας και της επικινδυνότητας. Τρόποι  
εκτίμησης του βαθμού βλαπτικότητας και έκθεσης.

3.2 Ελάχιστες νομοθετικές απαιτήσεις στην Ε.Ε. για την εκτίμηση  
του κινδύνου για το περιβάλλον από τη χρήση βιομηχανικών, χημικών και φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

4. Εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου για το περιβάλλον (2ο μέρος)/2 ώρες

4.1 Αρχές εκτίμησης κινδύνου για το περιβάλλον σε παραδείγματα από  
ρυπασμένες περιοχές.

4.2 Τρόποι μετάδοσης του χαρακτηρισμού επικινδυνότητας, τρόποι  
μετριασμού του κινδύνου, λήψη αποφάσεων.

5. Διαδικασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης/Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (1ο μέρος)/2 ώρες

5.1 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων και διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης με την εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την έκδοση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

5.2 Τι είναι οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τι περιλαμβάνουν (περιγραφή έργου και σχετικού νομικού και θεσμικού πλαισίου, ανάλυση επιπτώσεων, διατύπωση λύσεων ή και περιορισμών με τους οποίους το έργο πρέπει να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει).

5.3 Διαδικασία έγκρισης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και εμπλεκόμενες αρμόδιες υπηρεσίες.

5.4 Ποιοι αναθέτουν και ποιοι εκπονούν τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (εμπλεκόμενοι φορείς και κατηγορίες μελετητών).

5.5 Διαδικασία ελέγχου των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων τους στο περιβάλλον την οικονομία και την κοινωνία.

5.6 Διαδικασία έκδοσης και περιεχόμενο των Αποφάσεων Έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων.

6. Διαδικασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης/Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (2ο μέρος)/2 ώρες

6.1 Προδιαγραφές εκπόνησης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

6.2 Ανάλυση παραδείγματος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κατηγορίας Α.

7. Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες/Σχέδια διαχείρισης (1ο μέρος)/2 ώρες

7.1 Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και τα Σχέδια Διαχείρισης ως τα κύρια θεσμοθετημένα εργαλεία ίδρυσης και διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.

7.2 Περιεχόμενο των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών

7.3 Διαδικασία έκδοσης Σχεδίων Διαχείρισης.

8. Λοιπές διατάξεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης/2 ώρες

8.1 Διαδικασία ανανέωσης και τροποποίησης Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

8.2 Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000/Ειδικες Οικολογικές Αξιολογήσεις.

8.3 Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

8.4 Ηλεκτρονική διαχείριση διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

8.5 Διοικητικές κυρώσεις.

9. Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες/Σχέδια διαχείρισης (2ο μέρος)/2 ώρες

9.1 Προδιαγραφές εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών.

9.2. Ανάλυση παραδείγματος Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης.

10. Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις/2 ώρες

10.1 Προδιαγραφές εκπόνησης Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων.

10.2 Ανάλυση παραδείγματος Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης.

11. Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις/ Το παράδειγμα των δραστηριοτήτων και έργων της κατηγορίας Β της ομάδας 4 «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών»/2 ώρες

11.1 Πεδίο εφαρμογής.

11.2 Αρμόδιοι φορείς.

11.3 Διαδικασία υπαγωγής.

11.4 Στοιχεία που τεκμηριώνουν την δήλωση υπαγωγής.

11.5 Χρονική διάρκεια ισχύος.

11.6 Γενικές και ειδικές δεσμεύσεις.

12. Αποκατάσταση ερημοποιημένων περιοχών/2 ώρες

12.1 Φυσικά χαρακτηριστικά ερημοποιημένων/διαβρωμένων περιοχών.

12.2 Περιγραφή και αποτίμηση της κατάστασης.

12.3 Βασικές αρχές διαχείρισης ερημοποιημένων περιοχών.

12.4 Αποκατάσταση ερημοποιημένων περιοχών.

13. Απορρύπανση εδαφών/2 ώρες

13.1 Έδαφος και αποκατάσταση.

13.2 Ριζόσφαιρα και απορρύπανση

13.3 Τεχνικές φυτοανάταξης, Τεχνικές απομάκρυνσης οργανικών φορτίων, Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της φυτοανάταξης.

13.4 Εδαφοπανίδα και αποκατάσταση.

13.5 Αποκατάσταση Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων.

14. Απορρύπανση υδάτων/2 ώρες

14.1 Παράμετροι προσδιορισμού ρύπανσης υδάτων.

14.2 Μέθοδοι απορρύπανσης επιφανειακών υδάτων.

14.3 Μέθοδοι απορρύπανσης υπόγειων υδάτων.

14.4 Διαχείριση και επεξεργασία λυμάτων.

Εισηγητές Προγράμματος:

 • Δρ. Παπαθεοδώρου Ευφημία Αν. Καθ. Τμ. Βιολογίας
 • Δρ. Μπούτσης Γεώργιος
 • Δρ. Εμμανουήλ Χριστίνα Ε.Δ.Ι.Π. Τμ. Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
 • Μπούσμπουρας Δημήτριος Βιολόγος-Ερευνητής, Περιβαλλοντολόγος

Σημαντικές ημερομηνίες:

 • Ημερομηνία λήξης περιόδου καταχώρησης στοιχείων προγράμματος στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΛΑΕΚ: Σύντομα διαθέσιμη
 • Ημερομηνία Έναρξης προγράμματος: Σύντομα διαθέσιμη
 • Ημερομηνία Λήξης προγράμματος: Σύντομα διαθέσιμη

Πιστοποιημένο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο στις περιβαλλοντικές μελέτες και τις τεχνικές αποκατάστασης περιβάλλοντος μέσω προγράμματος ΛΑΕΚ