Spring School: «Από την Ιδέα στην Επιχείρηση»

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης «Από την Ιδέα στην Επιχείρηση» αποτελεί η απόκτηση εισαγωγικών γνώσεων και η εξέταση των βασικών αρχών που σχετίζονται με τις έννοιες της επιχειρηματικότητας, από άτομα που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα, στόχο αποτελεί η ανάπτυξη της ικανότητας αναγνώρισης και εκμετάλλευσης των κατάλληλων ευκαιριών προκειμένου να αναπτυχθεί επιτυχής επιχειρηματική δράση. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της ανάληψης ρίσκου σχετικά με επιχειρηματικές δράσεις, καθώς και στην καλλιέργεια μιας γενικότερης θετικής στάσης των νέων απέναντι στην ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στον περιορισμό της επιφυλακτικότητας, της διστακτικότητας και της εσωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και την μετατροπή καινοτόμων ιδεών σε κερδοφόρες επιχειρήσεις.

Σε ποιον απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για επιχειρηματικές δράσεις και που σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο της επιχειρηματικότητας.

Περιεχόμενο/Θεματικές Ενότητες

Το προτεινόμενο πρόγραμμα θα διδαχθεί με τη μέθοδο των οργανωμένων διαλέξεων τη μελέτη/ανάλυση περιπτώσεων (case studies), και των workshops όπου θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου. Οι εισηγητές θα προέρχονται από τον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό χώρο, καθώς και από διάφορους φορείς επιχειρηματικότητας. Κατά τη διάρκεια της πρώτης ενότητας (27 ώρες), θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση και ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, και θα αναπτυχθούν οι απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται για την προετοιμασία ενός επιχειρηματικού σχεδίου που είναι απαραίτητο για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στη δεύτερη ενότητα (3 ώρες) θα παρουσιαστούν τα επιχειρηματικά σχέδια των συμμετεχόντων με power point και θα αξιολογηθούν από έναν σύμβουλο για την βελτίωση τους.

H δομή του προτεινόμενου προγράμματος αποτελείται από δύο κύριους άξονες. Το περιεχόμενο των ενοτήτων παρουσιάζεται στη συνέχεια:

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες

Διδάσκων

ΘE.1.

30

E.1.

Επιχείρηση & Επιχειρηματικότητα Σύλληψη & Αξιολόγηση επιχειρηματικών ιδεών

2.5

Λ.Κυργίδου
12/4/2016

E.2.

Ανάπτυξη καινοτομιών & Αξιοποίηση ιδεών

2.5

Φ.Αρχοντάκης
12/4/2016

E.3.

Digital tools & Supply Chain

2

Κ.Κατσαλιάκη
13/4/2016

E.4.

Σχέδιο Μάρκετινγκ

3

Ε.Μαυραγάνη
13/4/2016

E.5.

Πηγές χρηματοδότησης επιχειρηματικής ιδέας – Ευρωπαϊκά προγράμματα

2.5

Α.Δασίλας
18/4/2016

E.6.

Χρηματοοικονομική Διαχείριση των Επιχειρήσεων

2.5

Χ.Γκρος
18/4/2016

E.7.

Ανάλυση αγοράς-ανταγωνισμού

5

Π.Κοκοροτσίκος
19/4/2016

E.8.

Ίδρυση start-up
Διαμόρφωση business plan

5

Π.Γάτος
21/4/2016

E.9.

Παρουσίαση Επιχειρησιακού Σχεδίου-Pitching-Διήγηση ενός πραγματικού παραδείγματος υποβολής επιχειρησιακού σχεδίου και βράβευσής του σε διαγωνισμό επιχειρηματικότητας

5

Γ.Κακαμούκας
22/4/2016

ΘE.2.
E.10.

Παρουσίαση Επιχειρησιακών Σχεδίων και Συμβουλευτική στα Επιχειρησιακά Σχέδια των συμμετεχόντων

3

Φ.Φιλιππόπουλος
13/5/2016

Περίοδος διεξαγωγής

Ημερομηνίες: Από 12/04/2016 έως 22/04/2016 και 13/05/2016 όπου θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των επιχειρησιακών σχεδίων των συμμετεχόντων Ημέρες & Ώρες: Καθημερινές- απογευματινές ώρες (17:00-22:00)

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το ποσό είναι πληρωτέο σε μία δόση: Η δόση θα πρέπει να έχει καταβληθεί μετά την ειδοποίηση αποδοχής των αιτούντων για συμμετοχή στο πρόγραμμα και το αργότερο μέχρι τις 7/04/2016. Για τους φοιτητές και αποφοίτους του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ισχύει έκπτωση 30%.

Διαδικασία αιτήσεων

Για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι απαραίτητο μέχρι 03/04/2016 να συμπληρωθεί η παρακάτω φόρμα.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο 2310807520 και στο lifelong@ihu.edu.gr.

Συχνές ερωτήσεις

  • Θα πάρω κάποια βεβαίωση παρακολούθησης ή μονάδες ECTS από το πρόγραμμα;
    Όλοι οι συμμετέχοντες που εξετάζονται επιτυχώς στην τελική εξέταση του προγράμματος αποκτούν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης, η οποία αντιστοιχεί σε τέσσερις (4) μονάδες ECTS. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αναγνώριση των μονάδων ECTS εξαρτάται αποκλειστικά από το εκάστοτε ίδρυμα, στο οποίο θα κατατεθεί μετέπειτα η βεβαίωση.
  • Χρειάζεται κάποιο υπόβαθρο για να παρακολουθήσω το συγκεκριμένο πρόγραμμα;
    Όχι
  • Επιτρέπονται απουσίες;
    Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα απουσίας από το 10% των συνολικών ωρών. Απουσίες που υπερβαίνουν το 10% οδηγούν σε αυτόματη αποτυχία στο πρόγραμμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δε γίνεται επιστροφή διδάκτρων.